Anmälningsvillkor

Villkor och regler för Hoka Torekov-Båstad

1) ARRANGÖR
Trailrunning Sweden AB, organisationsnummer 559145-4169. Mail: [email protected] Mobil: 073-932 60 75

2) DEN TÄVLANDE
Personen i fråga som anmält sig till Hoka Torekov-Båstad.

3) TÄVLINGEN
De tävlande förflyttar sig utan särskilda hjälpmedel längs snitslad stig/väg, till stor del längs vandringsleder. Stigarna är bitvis steniga och spänger skall passeras.

De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående. Tävlingsfunktionärs assistans är undantaget. Avvikelser från den snitslade vägen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att justera bansträckningen under tiden fram till evenemangets genomförande.

Starten sker genom gemensam masstart. Alla tävlande som tävlar i samma klass startar samtidigt. Segrar gör den person som deltar i tävlingsklass och först passerar mållinjen. På grund av Covid-19 kan deltagarna tvingas delas upp i mindre startgrupper med större tidsmellanrum för att minska risk för smittspridning.

Det finns energistationer längs banan med varierande mellanrum.
De tävlande ska ha passerat respektive energistation innan ett visst klockslag (finns angivet på torekovbastad.se/tavlingsinfo). Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att fortsätta loppet efter dessa tidpunkter.

Sjukvårdsresurs kommer att vara fordonsburen och tillkallas via funktionärer och nödnummer 112.

Tävlingen sker i följande klasser, herrar motion, damer motion, herrar tävling & damer tävling.

4) UTRUSTNING
Obligatorisk utrustning:
- nummerlapp med tidtagningschip

Vi rekommenderar alla löpare att bära kläder och skor anpassat efter väder- och vindförhållanden.

5) TIDTAGNING
Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och den tävlandes sluttid fås då den tävlande har passerat mållinjen.
Tidtagningschip kommer att användas som officiell tidtagning, mellantider fås genom passering av tidtagningszoner längs banan.
Officiell resultatlista presenteras på hemsidan www.torekovbastad.se/resultat efter målgång.
Hoka Torekov-Båstads mål stänger kl 17.00 vilket är maxtiden för deltagande.

6) ANSVAR
Den tävlande deltar i Hoka Torekov-Båstad på egen risk. Vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under loppet. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgiften, se över ditt försäkringsskydd! Vi rekommenderar försäkringen Startklar.

- De tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.
- Det är en skyldighet att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra som råkat i nöd.
- Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.
- Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.
- Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta utan dröjsmål meddelas till funktionär.
- Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Tävlingen genomförs till stora delar i ett naturområde med mycket unik miljö. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid energistationerna.

Hoka Torekov-Båstad kan inte hållas ansvariga för skada som uppstår på grund av att tävlande i något avseende bryter mot dessa villkor eller regler, eller mot instruktioner som tillämpas vid loppet.

Hoka Torekov-Båstad är befriat från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera loppet).

Om Hoka Torekov-Båstad ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet, har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Hoka Torekov-Båstad.

7) ANMÄLAN
Anmälan till Hoka Torekov-Båstad är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift.

Anmälan kan mot en kostnad av 100 SEK överlåtas till annan löpare fram till 3 dagar före start.

Byte av anmälningskategori är möjlig fram till 3 dagar före start. Bytet kräver att aktuell anmälningsavgift betalas för att genomföra bytet. Gå in på www.torekovbastad.se/anmalan för att se över detta.

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder/film från loppet, starttid och måltider publiceras på internet och i annan media.

8) REGLER
Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.
Regelverket följs upp av utsedd jury.
Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen.
Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.
Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)
Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång. Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8) SÄKERHET
Den tävlande ansvarar för sin egen säkerhet.
Funktionär kan hindra deltagare från att fortsätta tävlingen om de anses vara så trötta att deras egen säkerhet är i fara och/eller att maxtiden ej kommer att klaras av.

9) MEDIA, INTERNETPUBLICERING
Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring och i press/media.
Nummerlappar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt. Genom din anmälan godkänner du mottagande av nyhetsbrev från Trailrunning Sweden. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från dessa.